Zjazd Diecezjalny 2021 – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej


Zjazd Diecezjalny 2021

Czas, miejsce i sposób głosowania

Zjazd Diecezjalny rozpoczniemy 22 maja (sobota) o godz. 13:00 , szczegółowy plan Zjazdu będzie rozesłany osobom zgłoszonym.

Zjazd Diecezjalny odbędzie się na Discordzie na serwerze diecezjalnym, a informacje o sposobie głosowania będą przesłane mailowo do zgłoszonych na Zjazd osób.

Informacja dla kandydujących

Wszystkich, którzy myślą o pełnieniu posługi w diecezji i chcą wpływać na kształt naszego Stowarzyszenia, zachęcamy do kontaktu. Potrzeba nam łącznie 10 członków, którzy wezmą na siebie odpowiedzialność za naszą wspólnotę. Prosimy o rozważenie kandydatury swojej i osób ze swojego oddziału/koła. Można ją zgłosić na maila (zarzad@poznan.ksm.org.pl) do 20 maja. Prosimy załączyć swoje CV, które zawierać będzie podstawowe informacje o sobie oraz o dotychczasowej działalności w KSM-ie. Wymagana jest też opinia Księdza Asystenta. Obydwa dokumenty należy przesłać mailowo we wcześniej wymienionym terminie.

Decydując się na służbę we władzach diecezjalnych pamiętajmy o swoich oddziałach i nadal aktywnie włączajmy się w ich funkcjonowanie. KSM będzie silny, jeśli najpierw zadbamy o formację i zaangażowanie w życie oddziału, a dopiero w kolejnych krokach o działanie na wyższych szczeblach struktury. Istotne jest również, aby kandydaci do władz diecezjalnych byli pełnoletni. W przeciwnym razie możliwość podejmowania wszelkich decyzji i odpowiedzialność za Stowarzyszenie spoczywa wyłącznie na Asystencie Diecezjalnym. Nie mogą być niepełnoletni. Wątpliwości co do tego, jak wygląda nasza praca, chętnie rozwieją członkowie Zarządu Diecezjalnego i Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej.

Informacje dla członków kierownictw

Prosimy kierownictwa o pojawienie się w możliwie największym składzie. Przypominamy, że obowiązek statutowy udziału w Zjeździe mają Prezes Oddziału/Koła i jeden delegat. W przypadku, gdy Prezes, z ważnej przyczyny, nie będzie mógł uczestniczyć w Zjeździe, proszony jest o wydelegowanie innej osoby i wystawienie jej imiennego upoważnienia. Osoby nieupoważnione nie otrzymają prawa głosu. Udział w Zjeździe Diecezjalnym jest także jednym z punktów systemu motywacyjnego.

Zgłoszenia na Zjazd Diecezjalny, jak również wszystkie tematy, które Waszym zdaniem powinny być poruszone podczas Zjazdu należy przesyłać do 20 maja do druha Aleksandra Wawrzyniaka (aleksander.wawrzyniak@poznan.ksm.org.pl).