Regulamin KSM – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej

Regulamin KSM

Prezydium Krajowej Rady KSM

IV kadencji

Kraków 2001

Uchwała nr 1/2000
Krajowej Rady KSM
z dn. 26.02.2000 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminów

Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

Działając na podstawie § 28 Statutu KSM, Krajowa Rada uchwala co następuje:
Przyjąć Regulaminy stanowiące załącznik do niniejszej uchwały:

Niniejszym tracą moc dotychczasowe Regulaminy KSM, uchwalone podczas Sesji Zarządów Diecezjalnych KSM w Płocku w roku 1996.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


OGÓLNY REGULAMIN OBRAD

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
Na posiedzeniach obradują: Kierownictwo Oddziału /Koła, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński, Zarząd Diecezjalny, oraz inne ciała kolegialne, jeśli tak stanowi podstawa prawna ich funkcjonowania.

Na zebraniach obradują: Walne Zebranie Oddziału, Zjazd Diecezjalny oraz inne ciała kolegialne, jeśli tak stanowi podstawa prawna ich funkcjonowania.

Rozdział II
Zwoływanie zebrań i posiedzeń

§2
Posiedzenie zwołuje prezes (przewodniczący) danej władzy. Posiedzenie może zwołać także co najmniej dwóch członków uprawnionych do wzięcia w nim udziału.

Zebranie zwołuje odpowiedzialna za to władza. Zebranie musi być zwołane również, gdy co najmniej 1/5 członków uprawnionych do wzięcia w nim udziału, pisemnie tego zażąda

§3
Posiedzenie zwołuje się co najmniej na tydzień przed jego terminem.

Zebranie zwołuje się co najmniej na dwa tygodnie przed jego terminem.

§4
W zebraniach i posiedzeniach mogą uczestniczyć, w charakterze obserwatorów osoby zaproszone przez prowadzącego obrady lub przez co najmniej 1/3 uprawnionych do wzięcia udziału w obradach.

§5
Posiedzenia poszczególnych władz Stowarzyszenia prowadzą ich prezesi lub przewodniczący.

Zebrania prowadzą prezesi lub przewodniczący władzy je zwołującej.

Uczestnicy zebrania uprawnieni do głosowania mogą w drodze głosowania wybrać innego prowadzącego obrady. Prowadzącym obrady może być tylko pełnoprawny jego uczestnik.

Prowadzący zebranie wyznacza sekretarza zebrania.

Rozdział III
Głosowanie

§6
W głosowaniu biorą udział tylko osoby do tego uprawnione.

§7
Głosowanie odbywa się oraz wnioski przyjmuje się zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych.

Obrady są prawomocne, jeżeli uczestniczy w nich 50%+1 uprawnionych oddziałów (I termin).

W razie niespełnienia wymogu z punktu 2 §7 obrady zwołuje się powtórnie. Są one prawomocne na zasadach takich jak w ust. 2 §7 (II termin).

Między I terminem a II terminem musi upłynąć co najmniej 14 dni.

§8
Głosowanie nad wnioskami jest jawne, chyba, że w drodze uchwały zostanie utajnione.

§9
Nie zatwierdzenie sprawozdania, negatywna ocena realizacji zadań statutowych lub rocznych programów, a także nie otrzymanie absolutorium jest równoznaczne z odwołaniem osób odpowiedzialnych z pełnionych funkcji.

Rozdział IV
Wybory

a) Przepisy ogólne

§10
Kandydatury przy wyborach może zgłaszać każdy uprawniony do głosowania, chyba , że przepisy stanowią inaczej.

Głosowanie przy wyborach jest tajne. Może być jawne tylko za jed-nomyślną zgodą uprawnionych.

Wybór ponowny i wybór nieobecnych jest dozwolony.

Wybrać można tylko osobę, która wcześniej wyraziła na to zgodę.

b) Wybory Zarządu Diecezjalnego

§11
Zjazd Diecezjalny wybiera Zarząd Diecezjalny w dwóch turach: w I głosowaniu następuje wybór trzech kandydatów na prezesa, a w II głosowaniu wybór pozostałych czterech członków Zarządu Diecezjalnego, zgodnie z §34 Statutu.

c) Wybory Kierownictwa Oddziału / Koła

§12
Walne Zebranie Członków wybiera Kierownictwo Oddziału /Koła w dwóch turach: w I turze wybiera Prezesa Kierownictwa, a w II turze wybiera pozostałe cztery osoby.

d) Wybory Sądu Koleżeńskiego, Komisji Rewizyjnej Diecezjalnej i Oddziału /Koła

§13
Uprawnieni do głosowania głosują na trzech spośród kandydatów zgłoszonych do Komisji Rewizyjnej. (Jeśli na karcie głosujący zostawił więcej nazwisk to głos jest nieważny).

Wybrani zostają trzej kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę głosów.

W razie równowagi głosów między kandydatami, która uniemożliwia wyłonienie trzech osób o największej liczbie głosów, przeprowadza się ponowne głosowanie w celu rozstrzygnięcia, który z tych kandydatów ma pierwszeństwo. O pierwszeństwie decyduje liczba głosów uzys-kanych w ponownym głosowaniu.

§14
Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

§15
Trzy poprzednie paragrafy stosuje się odpowiednio do wyborów: Sądu Koleżeńskiego przez Walne zebranie Oddziału / Koła.

Rozdział V
Protokół z przebiegu obrad

§16
Obrady muszą być protokołowane. Protokół sporządza się w toku obrad. Protokół z posiedzenia na następnym posiedzeniu winien być odczytany i przyjęty.

Protokół powinien zawierać:

 • numer, datę i miejsce obrad oraz numery uchwał i zarządzeń;
 • stwierdzenie prawomocności obrad;
 • nazwiska obecnych uczestników obrad oraz zaproszonych gości;
 • stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia;
 • zatwierdzony porządek obrad;
 • przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji oraz tekst zgło-szonych i uchwalonych wniosków;
 • czas trwania obrad.

Protokół podpisuje prowadzący obrady oraz sekretarz lub jego zastępca.

Rozdział VI
Uchwała

§17
Uchwały i zarządzenia powinny zawierać przede wszystkim:

 • numer, datę i tytuł;
 • podstawę wydania;
 • określenie zadań i w miarę możliwości środków ich realizacji;
 • określenie osób odpowiedzialnych za wykonanie;
 • termin wejścia w życie oraz termin realizacji lub czas obowiązywania.

Uchwały podpisuje przewodniczący obrad. Uchwały dotyczące zagadnień formacji religijnej, spraw wiary i moralności wymagają kontrasygnaty Diecezjalnego Asystenta Kościelnego.

Oryginały uchwał i zarządzeń przechowuje się wraz z protokołami obrad.

Uchwały i zarządzenia przekazuje się właściwym osobom do realizacji.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§18
Jeśli przepisy regulaminów poszczególnych władz stanowią inaczej stosuje się przepisy tych regulaminów.

§19
Zmian w Regulaminie dokonuje się w trybie przeznaczonym dla jego uchwalenia.

§20
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Krajową Radę.


REGULAMIN KRAJOWEJ RADY

§1
Pełnoprawnymi uczestnikami obrad Krajowej Rady są: prezesi zarządów, delegaci na Krajową Radę lub osoby przez nich upoważnione.

Księża asystenci uczestniczą w obradach z kompetencjami, jakie daje Statut.

Obrady są prawomocne, jeżeli uczestniczy w nich 50%+1 diecezji do tego uprawnionych.

§2
Obrady prowadzi Przewodniczący Prezydium lub wyznaczony przez niego członek Prezydium.

Obrady są protokołowane przez Sekretarza Prezydium.

§3
W głosowaniu biorą udział tylko osoby do tego uprawnione.

Głosowanie odbywa się oraz wnioski przyjmuje się zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych.

§4
Głosowanie nad wnioskami jest jawne, chyba, że w drodze uchwały zostanie utajnione.

§5
Kandydatury przy wyborach może zgłaszać każdy uprawniony do głosowania.

Głosowanie przy wyborach jest tajne. Może być jawne tylko za jedno-myślną zgodą uprawnionych.

Wybór nieobecnych jest dozwolony. Wybór ponowny jest dozwolony.

Wybrać można tylko osobę, która wcześniej wyraziła na to zgodę.

§6
Działalność Prezydium w zakresie realizacji polityki finansowej Stowarzyszenia podlega skwitowaniu (absolutorium) udzielanemu corocznie przez Krajową Radę.

§7
Krajowa Rada wybiera członków Prezydium zwykłą większością głosów.

Wybory przeprowadza się w 2 turach: w I turze wybierany jest przewodniczący, w II turze wybierani są pozostali członkowie Prezydium

Wiceprzewodniczącymi zostają odpowiednio kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów.

§8
W wyborach do Komisji Rewizyjnej uprawnieni do głosowania głosują na 3 ze zgłoszonych kandydatów.

Wybrani zostają 3 kandydaci, którzy otrzymali największą ilość głosów.

§9
Dyskusję prowadzi Przewodniczący Prezydium wg zgłoszeń na liście mówców.

Wyjątkiem jest prawo do repliki, przysługujące mówcy w celu odparcia zarzutów. Prawo to przysługuje tylko raz w stosunku do danej wypowiedzi.

§10
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Prezydium, rozumie się przez to Prezydium Krajowej Rady Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

§11
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Krajową Radę.

§12
Zmian w Regulaminie dokonuje się w trybie przeznaczonym dla jego uchwalenia.


REGULAMIN ZARZĄDU DIECEZJALNEGO I KIEROWNICTWA ODDZIAŁU / KOŁA

DZIAŁ I
ZARZĄD DIECEZJALNY

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
Zarząd Diecezjalny zwany dalej Zarządem działa na podstawie Statutu i Regulaminów KSM.

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Stowarzyszenia, o ile Statut nie stanowi inaczej.

§2
Prezes, wiceprezes i skarbnik muszą posiadać pełną zdolność do czyn-ności prawnych.

Nie można łączyć członkostwa w Zarządzie z członkostwem w Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej i Sądzie Koleżeńskim Oddziału / Koła.

§3
W realizacji swoich zadań Zarząd podlega biskupowi diecezjalnemu i Zjazdowi Diecezjalnemu oraz Krajowej Radzie Stowarzyszenia w zakresie realizacji jej uchwał

Reprezentantem biskupa jest Diecezjalny Ksiądz Asystent, który czuwa nad zgodnością działalności stowarzyszenia z nauczaniem Kościoła i Statutem oraz informuje władze Kościelne o działalności Stowarzyszenia.

Działalność Zarządu w zakresie realizacji polityki finansowej Stowarzyszenia podlega skwitowaniu (absolutorium) udzielanemu corocznie przez Zjazd Diecezjalny.

§4
Zarząd wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Stowarzyszenia. Organizację i zasady funkcjonowania Biura określa odrębny regulamin uchwalony przez Zarząd.

Rozdział II
Tryb pracy Zarządu

§5
Biskup Diecezjalny zatwierdza plan pracy Stowarzyszenia.

Zarząd przedkłada Biskupowi Diecezjalnemu roczne sprawozdanie z pracy Stowarzyszenia w diecezji.

§6
Wszyscy członkowie Zarządu są zobowiązani do brania czynnego udziału w jego pracach.

Prezes po zasięgnięciu opinii asystenta kościelnego może zwrócić się do biskupa o zawieszenie lub odwołanie członka Zarządu, który uchyla się od udziału w pracach Zarządu lub swoimi działaniami naraża na szwank dobro Kościoła lub Stowarzyszenia.

§7
Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez prezesa w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

§8
Diecezjalny ksiądz Asystent ma prawo udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym w sprawach organizacyjnych i decydującym w sprawach wiary i moralności. Diecezjalny Ksiądz Asystent ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia.

§9
Decyzje Zarządu zapadają w formie uchwał.

W sprawach nie cierpiących zwłoki prezes wydaje zarządzenia.

Zarządzenie traci moc wiążącą, jeżeli nie zostało zatwierdzone na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

Uchwały i zarządzenia są odrębnymi dokumentami z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym, które zostają tylko odnotowane w protokole obrad.

Rozdział III
Organy Zarządu

§10
Prezes Zarządu organizuje pracę, kieruje bieżącymi sprawami Stowarzyszenia oraz reprezentuje je na zewnątrz.

Do zadań prezesa należą w szczególności:

 • kierowanie pracą Zarządu;
 • razem ze skarbnikiem, składanie w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli w sprawach finansowych;
 • zwoływanie posiedzeń Zarządu;
 • przewodniczenie obradom Zarządu, Rady Diecezjalnej oraz Zjazdu Diecezjalnego;
 • zasiadanie w Krajowej Radzie Stowarzyszenia;
 • nadzorowanie wykonania uchwał i zarządzeń;
 • podpisywanie korespondencji i dokumentów Stowarzyszenia;
 • egzekwowanie obowiązków Oddziału / Koła.

§11
Wiceprezes Zarządu wykonuje zadania powierzone mu przez prezesa, zgodnie z jego wskazówkami i poleceniami.

Wiceprezes sprawuje funkcję prezesa w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przezeń obowiązków.

§12
Sekretarz Zarządu w uzgodnieniu z prezesem kieruje Biurem Stowarzyszenia i załatwia sprawy bieżące.

Do zadań sekretarza należy w szczególności:

 • organizacja posiedzeń Zarządu, Rady Diecezjalnej i Zjazdu Diecezjalnego;
 • prowadzenie ewidencji uchwał i zarządzeń;
 • prowadzenie książek protokołów i dziennika korespondencji;
 • prowadzenie rejestru członków;
 • prowadzenie kroniki diecezjalnej.

§13
Zastępca sekretarza Zarządu wykonuje zadania powierzone mu przez sekretarza, zgodnie z jego wskazówkami i poleceniami. Zastępca sekretarza sprawuje funkcję sekretarza w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przezeń obowiązków.

§14
Skarbnik Zarządu w porozumieniu z prezesem kieruje gospodarką finansową Stowarzyszenia.

Do zadań skarbnika należy w szczególności:

 • razem z prezesem, składanie w imieniu Stowarzyszenia oświadczenia woli w sprawach finansowych;
 • prowadzenie ksiąg przychodów i wydatków;
 • czuwanie nad prawidłowością rozporządzeń majątkowych, za co osobiście odpowiada.

§15
Do zadań członków Zarządu należy w szczególności:

 • udział w posiedzeniach Zarządu;
 • realizacja zadań wynikających z uchwał i zarządzeń.

§16
Zarząd może, w drodze uchwały, powoływać odpowiedzialnych przed Zarządem pełnomocników oraz stałe lub doraźne komisje lub sekcje, ustalając przedmiot ich działania, kompetencje oraz skład osobowy.

§17
Zarząd może zwoływać Radę Diecezjalną składającą się z prezesów Oddziałów/Kół oraz księży asystentów.

Rada Diecezjalna jest organem doradczym i opiniodawczym.

DZIAŁ II
KIEROWNICTWO ODDZIAŁU / KOŁA

§18
Jeżeli przepisy poniższe nie stanowią inaczej, do Kierownictwa Oddziału / Koła, zwanym dalej Kierownictwem stosuje się odpowiednio przepisy o Zarządzie.

Tam, gdzie w dziale wcześniejszym jest mowa o:

 • biskupie diecezjalnym, przepis dotyczy proboszcza parafii;
 • Zjeździe Diecezjalnym, przepis dotyczy Walnego Zebrania Oddziału / Koła;
 • Krajowej Radzie Stowarzyszenia, przepis dotyczy Zarządu Diecezjalnego;

§19
Nie można łączyć członkostwa w Kierownictwie Oddziału / Koła z członkostwem w Komisji Rewizyjnej Oddziału / Koła.

§20
Do Kierownictwa nie mają zastosowania: §2, §4, §17.

DZIAŁ III
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§21
Zmian w Regulaminie dokonuje się w trybie przeznaczonym dla jego uchwalenia.

§22
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Krajową Radę.


REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
Komisja Rewizyjna działa na podstawie Statutu i Regulaminów KSM.

§2
Nie można łączyć członkostwa w Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej z członkostwem w Zarządzie Diecezjalnym lub w Komisji Rewizyjnej Oddziału / Koła.

Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej Oddziału / Koła z członkostwem w Kierownictwie Oddziału / Koła.

Nie można łączyć członkostwa w Krajowej Komisji Rewizyjnej z członkostwem w Prezydium Krajowej Rady.

Rozdział II
Zadania Krajowej Komisji Rewizyjnej

§3
Zadaniem Krajowej Komisji Rewizyjnej jest dokonywanie przeglądu działalności finansowej i statutowej Stowarzyszenia w kraju.

§4
Krajowa Komisja Rewizyjna:

 • przygotowuje na Krajową Radę wniosek, wraz z uzasadnieniem, o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Prezydium Krajowej Rady;
 • na Krajowej Radzie składa sprawozdanie ze swojej działalności;
 • weryfikuje sprawozdania Diecezjalnych Komisji Rewizyjnych;
 • w razie uzasadnionej potrzeby występuje z wnioskiem o nadzwyczajne zwołanie Krajowej Rady.

§5
Podmiotem kontrolowanym jest Prezydium Krajowej Rady.

§6
Celem kontroli jest ustalenie stanu faktycznego w zakresie przedmiotu kontroli i dokonanie oceny wg następujących kryteriów:

 • zgodności ze Statutem, regulaminami i decyzjami władz Stowarzyszenia;
 • gospodarności, celowości, rzetelności.

Rozdział III
Zadania Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej

§7
Zadaniem Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej jest dokonywanie przeglądu działalności finansowej i statutowej Stowarzyszenia w diecezji.

§8
Diecezjalna Komisja Rewizyjna:

 • przygotowuje na Zjazd Diecezjalny wniosek, wraz z uzasadnieniem, o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi Diecezjalnemu;
 • na Zjeździe Diecezjalnym składa sprawozdanie ze swojej działalności;
 • co najmniej raz do roku przedkłada do weryfikacji Krajowej Komisji Rewizyjnej sprawozdanie ze swojej działalności;
 • weryfikuje sprawozdania Komisji Rewizyjnych Oddziałów i Kół z Diecezji;
 • w razie uzasadnionej potrzeby występuje z wnioskiem o nadzwyczajne zwołanie Zjazdu Diecezjalnego.

§9
Podmiotami kontrolowanymi są: Zarząd Diecezjalny, Oddziały i Koła z terenu diecezji .

§10
Celem kontroli jest ustalenie stanu faktycznego w zakresie przedmiotu kontroli i dokonanie oceny wg następujących kryteriów:

 • zgodności ze Statutem, regulaminami i decyzjami władz Stowarzyszenia;
 • gospodarności, celowości, rzetelności.

Rozdział III
Zadania Komisji Rewizyjnej Oddziału / Koła

§11
Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest dokonywanie przeglądu działalności finansowe i statutowej Stowarzyszenia w Oddziale/Kole.

§12
Komisja Rewizyjna Oddziału / Koła:

 • przygotowuje na Walne Zebranie wniosek, wraz z uzasadnieniem, o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Kierownictwu Oddziału / Koła;
 • składa na Walnym Zebraniu sprawozdanie ze swojej działalności;
 • co najmniej raz do roku przedkłada do weryfikacji Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej sprawozdanie ze swojej działalności;
 • w razie potrzeby występuje z wnioskiem o nadzwyczajne zwołanie Walnego Zebrania.

§13
Podmiotami kontrolowanymi są: Kierownictwo Oddziału / Koła, Sąd Koleżeński, zastępy i sekcje.

§14
Do Komisji Rewizyjnej Oddziału / Koła stosuje się §10 niniejszego regulaminu.

Rozdział IV
Tryb pracy Komisji Rewizyjnej

§15
Diecezjalna Komisja Rewizyjna ma prawo przeprowadzać kontrolę Oddziału / Koła bez uprzedzenia.

W razie braku Komisji Rewizyjnej Oddziału / Koła jej obowiązki przejmuje Diecezjalna Komisja Rewizyjna.

§16
W celu realizacji zadań Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli działalności finansowej i statutowej co najmniej raz na kwartał.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§17
Zmian w Regulaminie dokonuje się w trybie przeznaczonym dla jego uchwalenia.

§18

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Krajową Radę.