Misja, wizja i cele Zarządu Diecezjalnego – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej

KSM Poznań

Misja, wizja i cele Zarządu Diecezjalnego

Misją Zarządu Diecezjalnego KSM Archidiecezji Poznańskiej jest budowanie opartej na stałych fundamentach wspólnoty, której członkowie, poprzez dialog, doświadczenie oraz formację na płaszczyźnie duchowej i intelektualnej, dążą do zbawienia.

Nowy rok formacyjny KSM

fot. K. Matyasik

Wizja Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej 

WSPÓLNOTA – Oddziały/Koła dla Zarządu i Zarząd dla Oddziałów/Kół

Członkowie są jednością we wspólnocie. Maja świadomość tożsamości i przynależności do diecezji, za którą czują się odpowiedzialni. Zintegrowane Oddziały i Koła licznie uczestniczą w wydarzeniach diecezjalnych. Zainspirowani członkowie rozwijają się i wychodzą z oddolnymi inicjatywami. Prężnie działające Oddziały i Koła są regularnie odwiedzane przez członków Zarządu Diecezjalnego.

DIALOG – Zarząd mój przyjaciel

Członkowie na wszystkich szczeblach struktury wzajemnie sobie ufają. Dobre relacje pozytywnie wpływają na komunikację. Toczone dyskusje prowadzą do zrozumienia sensu realizowanych akcji. Dzięki temu członkowie podejmują wspólne działania. Zarząd Diecezjalny zna sytuację w Oddziałach i Kołach i pomaga rozwiązywać problemy.

DOŚWIADCZENIE – KSM silną marką

Członkowie profesjonalnie działają i zgodnie współpracują z innymi organizacjami w oparciu o dotychczasową pracę w diecezji oraz wypracowane metody. Doświadczeni Zastępowi, Liderzy i Instruktorzy aktywnie uczestniczą w życiu diecezji, wspierają działania podejmowane przez Stowarzyszenie i kształtują swoich następców. KSM-owicze, poprzez rzetelne planowanie pracy, sukcesywnie realizują swoje cele. Świadomie uczestniczą w życiu społecznym i nie boją się wyrażać swojego zdania. Doświadczenie zdobyte w czasie organizacji i koordynowaniu wydarzeń diecezjalnych wykorzystują w dalszym życiu.

FORMACJA – KSM-owicze gotowi na życie (wieczne)

W formacji i rozwoju osobistym członków pomagają Sekcje Formacyjne, które działają w każdym Oddziale i Kole, pozostając w łączności z Diecezjalną Sekcją Formacyjną. Spotkania przygotowują na podstawie 7-letniego planu formacyjnego. Nad działaniem Oddziałów i Kół czuwają świadomi swojej roli Księża Asystenci. Zastępowi włączają się w działania Diecezjalnej Sekcji Formacyjnej, tworząc konspekty na wysokim poziomie. Sekcja, wychodząc naprzeciw potrzebom członków, tworzy filie.

Nowe władze KSM w Poznaniu

fot. K. Superczyński

Cele Zarządu Diecezjalnego KSM Archidiecezji Poznańskiej na lata 2015-2017

WSPÓLNOTA – Oddziały/Koła dla Zarządu i Zarząd dla Oddziałów/Kół

 • co najmniej raz na 2 miesiące spotkania integracyjne okręgów,
 • przynajmniej raz na 3 miesiące odwiedziny w Oddziałach i Kołach,
 • zwiększenie liczby członków na rekolekcjach,
 • z każdego Oddziału i Koła osoby na rekolekcjach,
 • przemyślane delegowanie zadań nowym osobom,
 • wspieranie inicjatyw oddolnych,
 • zorganizowanie przez Oddziały i Koła co najmniej 2 nowych akcji w ciągu roku,
 • uporządkowanie sytuacji w nieaktywnych Oddziałach i Kołach.

DIALOG – Zarząd – mój przyjaciel

 • zbudowanie dobrych relacji miedzy członkami,
 • otwarcie się Zarządu Diecezjalnego na członków Stowarzyszenia,
 • świadomość sensu realizowanych akcji wśród członków,
 • dynamiczne reagowanie Zarządu Diecezjalnego na potrzeby i problemy Oddziałów i Kół,
 • zorganizowanie paneli dyskusyjnych,
 • „Prezes wie wszystko”.

DOŚWIADCZENIE – KSM silną marką

 • bazowanie na doświadczeniu poprzedników i współpraca z nimi,
 • coroczne przeprowadzenie szkoleń,
 • stworzenie Diecezjalnej Sekcji Projektowo-Finansowej,
 • regularny kontakt z mediami,
 • budowanie właściwych relacji ze sponsorami,
 • wyszkolenie świadomych Zastępowych i Liderów,
 • utrzymanie stałych godzin pracy biura,
 • kompetentność Zarządu Diecezjalnego,
 • profesjonalne przeprowadzanie działań.

FORMACJA – KSM-owicze gotowi na życie (wieczne)

 • stworzenie filii Diecezjalnej Sekcji Formacyjnej w Lesznie,
 • utworzenie Sekcji Formacyjnej w każdym Oddziale i Kole,
 • wyszkolenie przynajmniej 2 Zastępowych z każdego Oddziału i Koła,
 • cokwartalny kontakt z Kołem przy Arcybiskupim Seminarium Duchownym i Księżmi Asystentami,
 • pozyskanie relikwii św. Stanisława Kostki,
 • wypromowanie 7-letniego planu formacyjnego,
 • uzupełnienie IV Róży Różańcowej oraz stworzenie V Róży.