System motywacyjny – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej

System motywacyjny

System ma zmotywować członków Kierownictw Oddziału/Koła do jak najlepszego wywiązywania się ze swoich obowiązków. Głównym jego założeniem jest ocena pracy Kierownictwa, a następnie przyznawanie wszystkim osobom z danego Oddziału/Koła zniżek na wybrane akcje w ciągu roku.

FAQ

1. Jakie dokumenty regulują działanie systemu motywacyjnego?
2. Jakie punkty wchodzą w skład systemu motywacyjnego?
3. Udział w szkoleniu formacyjnym przynajmniej jednej osoby z Oddziału/Koła w ciągu roku.
4. Opłacenie składek członkowskich w danym roku rozliczeniowym.
5. Pełnoprawne członkostwo wszystkich członków kierownictwa Oddziału/Koła.
6. Kto oblicza zniżkę dla mojego Oddziału/Koła? Do kogo mogę się zgłosić, aby dowiedzieć się, jaka jest jej wielkość?
7. Jak obliczana jest zniżka wynikająca z systemu motywacyjnego?
8. Co jeśli mój Oddział/Koło nie był w stanie spełnić danego punktu systemu motywacyjnego?
9. Kiedy można skorzystać z systemu motywacyjnego?1. Jakie dokumenty regulują działanie systemu motywacyjnego?

Dokumentami określającymi działanie systemu motywacyjnego są dwie uchwały Zarządu Diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej: 12/2013 z dnia 27.09.2013 r. oraz 4/2015 z dnia 11.05.2015 r.

2. Jakie punkty wchodzą w skład systemu motywacyjnego?

  1. Udział w szkoleniu formacyjnym przynajmniej jednej osoby z oddziału/koła w ciągu roku.
  2. Odbycie szkolenia kierownictw przez co najmniej połowę członków kierownictwa.
  3. Pełnienie funkcji sztandarowego przez minimum jedną osobę w ciągu roku.
  4. Oddanie w wyznaczonym terminie planu rocznego zawierającego roczny plan formacyjny oraz roczny program działania.
  5. Oddanie w wyznaczonym terminie sprawozdania rocznego.
  6. Opłacenie składek członkowskich w danym roku rozliczeniowym.
  7. Udział delegacji oddziału/koła w Zjeździe Diecezjalnym.
  8. Udział delegacji oddziału/koła w Forum Kierownictw.
  9. Pełnoprawne członkostwo wszystkich członków kierownictwa oddziału/koła.
  10. Zorganizowanie co najmniej jednej zaakceptowanej przez Zarząd Diecezjalny akcji diecezjalnej w ciągu roku.

3. Udział w szkoleniu formacyjnym przynajmniej jednej osoby z Oddziału/Koła w ciągu roku.

Szkolenie formacyjne odbywa się w ramach Szkoły Zastępowego (pierwszy weekend). Oddział/Koło spełnia ten punkt również wtedy, gdy wszyscy jego oddziału odbyli już takie szkolenie.

4. Opłacenie składek członkowskich w danym roku rozliczeniowym.

Składki opłacane są w kwocie 1,50 zł/za miesiąc od każdego członka (po przyrzeczeniu) Oddziału/Koła. Liczbę członków Oddziału/Koła deklaruje się w sprawozdaniu rocznym i zgodnie z podaną tam liczbą płacone są składki. W przypadku nieprzesłania Zarządowi Diecezjalnemu sprawozdania rocznego obowiązuje liczba z ostatniego dostępnego dokumentu. Aby punkt został spełniony, należy uregulować poprzedni rok rozliczeniowy.

Np. Mój Oddział/Koło w 2015 roku posiadał 5 członków (określone w sprawozdaniu rocznym). Aby spełnić ten punkt systemu motywacyjnego, Kierownictwo wpłaca w 2016 roku Skarbnikowi Zarządu Diecezjalnego kwotę 90 zł. W tym momencie na cały rok 2016 spełniony jest ten punkt systemu.

5. Pełnoprawne członkostwo wszystkich członków Kierownictwa Oddziału/Koła.

Punkt nie dotyczy tych członków Kierownictwa, którzy nie mogą przystąpić do przyrzeczenia z powodu wymaganego progu wiekowego (mają mniej niż 16 lat). Zaczyna on ich natomiast obowiązywać wraz z pierwszym przyrzeczeniem, do którego mogą przystąpić.

6. Kto oblicza zniżkę dla mojego Oddziału/Koła? Do kogo mogę się zgłosić, aby dowiedzieć się, jaka jest jej wielkość?

Zarząd Diecezjalny gromadzi odpowiednie dane, z których wynika, czy dany punkt systemu jest spełniony przez Oddział/Koło. Wysokość zniżki dla danego Oddziału/Koła jest więc zgodna z danymi posiadanymi przez Zarząd. Wszelkich informacji na temat zniżek można uzyskać u Skarbnika Zarządu Diecezjalnego (skarbnik@poznan.ksm.org.pl).

7. Jak obliczana jest zniżka wynikająca z systemu motywacyjnego?

Spełnienie każdego z powyższych punktów upoważnia Oddział/Koło do 1/10 zniżki przewidzianej na dane wydarzenie.

Np. Obóz kosztuje 420 zł. Przewidziano 40 zł zniżki z systemu motywacyjnego. Mój Oddział/Koło spełnił 3 punkty systemu motywacyjnego. Przysługuje nam zatem 12 zł zniżki. Cena obozu dla Oddziału/Koła wynosi więc 408 zł.

8. Co jeśli mój Oddział/Koło nie był w stanie spełnić danego punktu systemu motywacyjnego?

Zgodnie z uchwałą nr 4/2105: W danym roku obowiązują tylko te kryteria, których możliwe było wcześniejsze spełnienie.

Oznacza to więc, że jeśli Oddział/Koło nie miał możliwości spełnić danego punkcie systemu, to ten punkt go nie obowiązuje. W takim przypadku wysokość zniżki za spełnienie jednego punktu systemu przelicza się zgodnie z ilością punktów możliwych do spełnienia przez dany Oddział/Koło.
Jeśli Oddział/Koło miał możliwość spełnienia danego punktu (np. Oddział/Koło działa już rok i szkolenie formacyjne odbyło się w tym czasie), punkt ten zaczyna go obowiązywać.

Np. W październiku odbyło się szkolenie formacyjne. Mój Oddział/Koło założono lub odwieszono w listopadzie. Punkt ten nas więc nie obowiązuje, a cenę przeliczamy tak, jakby system składał się z 9 punktów.

Obóz kosztuje 420 zł. Przewidziano 40 zł zniżki z systemu motywacyjnego. Mój Oddział/Koło spełnił 3 punkty systemu motywacyjnego, dwóch punktów natomiast nie był w stanie spełnić. System przeliczany jest więc na 8 punktów. Za spełnienie jednego punktu systemu przysługuje nam 5 zł zniżki. W sumie przysługuje nam więc 15 zł zniżki (3/8 z 40 zł). Cena obozu dla Oddziału/Koła wynosi więc 405 zł.

9. Kiedy można skorzystać z systemu motywacyjnego?

O tym, podczas których wydarzeń będzie można skorzystać ze zniżek w ramach systemu motywacyjnego, decyduje Zarząd Diecezjalny. Odpowiednia informacja będzie podawana wraz ze szczegółami wydarzenia.