Wybory w Oddziale/Kole – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej

Wybory w Oddziale/Kole

W trosce o profesjonalizm i zgodność działań Stowarzyszenia w naszej diecezji ze Statutem KSM, Zarząd Diecezjalny zebrał wytyczne do przeprowadzania wyborów Kierownictwa Oddziału/Koła.

Wybory KSM

Wybory w Oddziale KSM nr 53 Poznań Junikowo, fot. T. Kasprzak

Stosowanie się do obowiązujących dokumentów Stowarzyszenia, w tym do wskazanych wytycznych, jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Oddziału/Koła i gwarantuje jedność całego Stowarzyszenia.

Zapoznaj się z dokumentem


Głosujący

 • pełnoprawni członkowie (po przyrzeczeniu).

Kandydujący

 • pełnoprawni członkowie (po przyrzeczeniu),
 • funkcję Prezesa i Skarbnika winni pełnić członkowie zwyczajni, którzy posiadają zdolność do czynności prawnych,
 • w przypadku, gdy nie ma innej możliwości, Zarząd Diecezjalny wyraża zgodę na tworzenie Kierownictwa Oddziału/Koła przez kandydatów.

Na 2 tygodnie przed wyborami Zarząd Diecezjalny powinien zostać poinformowany przez ustępujące Kierownictwo, czy chęć kandydowania do nowego Kierownictwa wyrażają również kandydaci (w rozumieniu §19 Statutu). Wówczas Zarząd Diecezjalny, w trosce o prawidłowy rozwój Oddziału/Koła, wyraża lub nie wyraża zgody na kandydaturę danych osób. Decyzja co do każdego z kandydatów podejmowana jest indywidualnie.

Jeśli kandydat zostaje zgłoszony w czasie wyborów, w drodze wyjątku decyzję o dopuszczeniu jego kandydatury podjąć mogą dwaj członkowie Zarządu Diecezjalnego, przy czym jednym z nich powinien być Prezes Zarządu lub jego Zastępca. Nie można jednak z tego tworzyć reguły. Dobrze, jeśli w obu przypadkach, przy podejmowaniu decyzji zasięgają opinii Księdza Asystenta Oddziału/Koła i/lub opinii Księdza Asystenta Diecezjalnego.

Wybory w Oddziale KSM w Konarzewie, fot. A. Małek

Przebieg wyborów

 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności ustępującego Kierownictwa,
 • głosowanie nad zatwierdzeniem/niezatwierdzeniem sprawzdań,
 • wniosek Diecezjalnej Komisji Rewizyjenj o udzielenie/nieudzielenie absolutorium,
 • głosowanie nad wnioskiem o udzielenie/nieudzielenie absolutorium,
 • wybór 3-osobowej Komisji Skrutacyjnej,
 • w dwóch turach – wybór Prezesa i członków Kierownictwa: zgłaszanie kandydatur, głosowanie,
 • wybory do Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego – jeśli takie mają być w Oddziale/Kole,
 • narada i podział funkcji,
 • złożenie podpisów na protokole z wyborów.

Powiadomienie Zarządu Diecezjalnego i Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej

 • wskazane jest, aby w Walnym Zebraniu Oddziału, jeśli odbywają się wybory Kierownictwa, był obecny co najmniej jeden członek Zarządu Diecezjalnego i Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej,
 • obowiązek powiadomienia ZD i DKR o zwoływanym zebraniu spoczywa na ustępującym Kierownictwie.